Najważniejsze publikacje Profesora:


"Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych"- Jeremi M. Sieczkowski, 2001  


"Metody obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sklepień w budowlach gotyckich"- Jeremi M. Sieczkowski, Jerzy P. Szołomicki, 1999 


"Obciążenia konstrukcji budowlanych"- Lech Engel, Jeremi M. Sieczkowski, 1988  


"Zagadnienia projektowania konstrukcyjno-budowlanego zakładów przemysłowych"- Jeremi M. Sieczkowski, 1977 


"Budowa głębokich studni odwadniających i ujęciowych w świetle badań wytrzymałościowych"- Jeremi M. Sieczkowski, seria:Monografie, 1972 
INFORMACJA
o działalności naukowej, dydaktycznej, inżynierskiej i organizacyjnej

Przebieg rozwoju zawodowego i naukowego
Prof. Jeremi M. Sieczkowski rozpoczął studia w 1949r. Studia I stopnia ukończył na Wydziale Inżynierii Politechniki Wrocławskiej, uzyskując w 1953r. dyplom INŻYNIERA W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW. Studia II stopnia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1955r. dyplom MAGISTRA INŻYNIERA ZE SPECJALNOŚCIĄ BUDOWY MOSTÓW. Pracę rozpoczął 1 lutego 1955r. na stanowisku asystenta w Katedrze Statyki na Wydziale Budownictwa PWr pod kierunkiem prof.. A. Cybulskiego. Od stycznia 1960r. został przeniesiony na stanowisko st. Asystenta do Zakładu Budowli Sanitarnych pod kierownictwem prof. A. Borcza. W 1966r. obronił pracę doktorską p.t.: „Badania modelowe dynamicznego działania wody w zbiorniku wieżowym". Promotorem był prof. dr inż. Otton Dąbrowski. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1972r. na podstawie monografii pt.: „Budowa głębokich studni odwadniających i ujęciowych w świetle badań wytrzymałościowych". Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1983r., a stanowisko profesora zwyczajnego PWr w 1995r. Od 1982r. do dn. 30 września 1999r. był kierownikiem Zakładu Metod Obliczeniowych w Projektowaniu Budowlanym Instytutu Budownictwa PWr. Obecnie jest na emeryturze.

Specjalność naukowa
Budownictwo ogólne i przemysłowe.

Dorobek naukowy
Zawiera się w około 75 publikacji, w tym: około 25 samodzielnych, około 15 artykułów i referatów publikowanych zagranicą oraz 2 skrypty (jeden w dwóch wydaniach), jedna pozycja książkowa i jedna monografia.

Dorobek dydaktyczny

Współpraca z innymi ośrodkami i z przemysłem

  1. W latach 1955 – 1962 pracował w Pracowni Mostów Biura Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego jako projektant i starszy projektant, gdzie brał udział w projektach 17 mostów i wiaduktów.
  2. Na skutek starań poczynionych przez WSI w Opolu został przeniesiony służbowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do tejże Uczelni na okres 1986 – 1988, z zachowaniem w PWr 1/2 etatu i funkcji kierownika Zakładu. W Uczelni tej następnie był zatrudniony w okresie od 1996r. do końca 1998r. i z kolei prowadzi zajęcia na warunkach umowy o dzieło.
  3. Jako konsultant naukowy był zatrudniony w Biurze Projektów HYDROPROJEKT w latach 1970 – 1986, współpracując w realizacji prac projektowych około 45 obiektów, a wśród nich zasługujących na uwagę:
  4. Konsultował prace renowacyjne i remontowe budowli zabytkowych w Przedsiębiorstwie Zagranicznym RENOPOL w latach 1985 – 1987., biorąc udział w pracach renowacyjnych i projektowych następujących obiektów:


Dorobek techniczny


Kształcenie kadry

Opiniował:


Prace organizacyjne
Strona główna    Wspomnienia    Jubileusz    Inne


©  Krystyna Czemplik